مشاوره برخط: 91016061

About Palermo Ceramics

About Palermo Ceramics

Stone and ceramics have been integral elements of the building from the past to the present. Elements that create an original charm with color and glaze and make it last. The more paint and glaze, the more special the building and the stronger the building elements, the longer it lasts.

Palermo ceramic design is one of the unique products of the ceramic market that offers you advantages beyond a ceramic with all the positive characteristics of original stones. The classic products of Palermo Ceramic and the new series of Palermo Ceramic called Palermo Plus are unique in beauty and durability and have universally accepted standards. Products that dazzle the eyes and arouse everyone's admiration.

History of Palermo Ceramic

پالرمو سرامیک مجموعه‌ای بزرگ از فناوری‌های تولید و ساخت سرامیک پرسلان و تکنیک‌های تولید و طراحی این سرامیک است که از سال 1393 هجری شمسی فعالیتش را به‌طور رسمی در ایران آغاز کرد. برند سرامیک پالرمو خیلی زود با استفاده از نیروهای متخصص و پرسنل حرفه‌ای، تحول و خلقتی جدید در صنعت کاشی و سرامیک کشور به‌وجود آورد. اگر که کیفیت و زیبایی توامان برای شما اهمیت ویژه‌ای دارد،

لوگو سرامیک پالرمو
PALERMO PLUS 2019 Page 41

محصولات گروه پالرمو تحت نظارت و همکاری تکنسین های ایرانی و ایتالیایی با مرغوب‌ترین مواد اولیه، ماشین‌آلات و تکنولوژی پیشرفته روز دنیا تولید می‌شود. هدف اصلی پالرمو سرامیک تولید سرامیک پرسلان با کیفیت جهانی و در ابعاد بزرگ و اسلب است که در انواع زیر به بازار سرامیک ایران عرضه شد و در همان سال نخست با استقبال بسیار زیادی مواجه شد.

Types and sizes of palermo ceramic

سرامیک پالرمو و سرامیک پالرمو پلاس در ابعاد مختلف و متنوع و سایز انحصاری زیر تولید می‌شوند. سایزهای اسلب و متوسط و کوچک (از 300*150 تا 40*40) با استانداردهای متنوع A , B , C قابل سفارش هستند.

سایز سرامیک پالرمو در ابعاد بزرگ

Palermo ceramic; Anti-scratch and anti-acid

Palermo ceramic products with nano coating have become anti-acid and scratch ceramics. You have no problem cleaning this type of ceramic and you can safely use and expect any material to clean it and its low porosity will show resistance to any type of material, including acid.
سرامیک پرسلان از نمای نزدیک

کیفیت جهانی

نصب سرامیک 3

سهولت در نصب

In connection with Palermo

جستجو پیشرفته

Talk With Us

جهت دریافت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در مورد خرید، فرم زیر راتکمیل نمایید، تا کارشناسان ما در اولین فرصت با شما تماس برقرار نمایند.