سرامیک پالرمو

استایل

رنگ

سایز

محیط

ویژگی

نوع محصول

سرامیک پالرمو-پیِر

پیِر

استیل - زینک - آیرون - کرتن
سرامیک پالرمو-متالیکو

متالیکو

سیلور - زینک - آیرون - کرتن