سرامیک پالرمو

استایل

رنگ

سایز

محیط

ویژگی

نوع محصول

سرامیک پالرمو-شروود

شروود

کرم - بژ تیره - قهوه ای روشن
سرامیک پالرمو-الوک

الوک

عاجی
سرامیک پالرمو-ملچ

ملچ

آبنوسی - سفید - بژ
سرامیک پالرمو-آمازون

آمازون

افرایی - گردویی - فندقی - بادامی